I - V 7.00 - 19.00
VI 8.00 - 14.00
VII Nedirbame

Registruotis pas gydytoją


  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Privatumo politika

 

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

1. BENDROJI DALIS

UAB Šeimos klinika „HIPERIKA“, į. k. 300602903, Aukštakalnio g. 5, LT-28151 Utena , tel. +370 389 72254, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   (toliau – Klinika) yra Klinikoje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Klinikoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

1.2. Duomenų apsaugos politika (Toliau – Politika) parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.2.2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu;

1.2.3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

1.3.Politikoje naudojamos sąvokos:

1.3.1. Atstovas – asmuo atstovaujantis Pacientą.

1.3.2. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo ar įgaliotas asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ar norintis susisiekti su Klinika kitais klausimais. 

1.3.4. Duomenų subjektas -  šioje Politikoje laikomas pacientas arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Klinika.

1.3.5. Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus ir/ar kitais klausimais.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KLINIKOJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

 

2.1. Kokią informaciją apie jus renkame?

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

 

Kokie duomenys tvarkomi

 

Duomenų tvarkymo pagrindas

 

Duomenų saugojimo terminas

 

Asmens duomenų tvarkymas pacientų registracijos tikslu

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Kliniką dėl  registracijos pas gydytoją ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. 

Vardas;

Pavardė;

Gimimo data;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.) pagrindu.

Iki registruoto vizito datos. Duomenų subjektui neatvykus paskirtam vizitui, jo pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Klinika tvarko tokius Besikreipiančiojo atstovo duomenis:

Vardas;

Pavardė;

Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;

Telefono numeris;

El. pašto adresas.

 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.) pagrindu.

 

Asmens duomenų tvarkymas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu

Pacientų duomenų tvarkymas.

Vardas;

Pavardė;

Gimimo data;

Asmens kodas;

Gyvenamosios vietos adresas;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.;

Duomenys apie sveikatą;

Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys.

Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Pacientu.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.) pagrindu.

Pacientų asmens duomenų tvarkymas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais – 15 metų nuo paskutinio apsilankymo Klinikoje.

 

2.2. Klinikos paslaugų teikimo tikslais asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra: duomenų subjekto sutikimas, sutarties su Duomenų subjektu vykdymas, Klinikos teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p., b) p. ir c) p.). 

2.3. Ypatingi Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar gydymo pagal sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 str. 2 d. a) p., h) p.) pagrindu.

2.4. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.

 

3. KLINIKOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

3. Kam galime perduoti jūsų duomenis?

3.1.1. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą, vykdant sutartį su pacientu, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka pagal poreikį perduodami šiems gavėjams: 

3.1.2. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje SVEIDRA;

3.1.3. Sveikatos apsaugos ministerijai elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje;

3.1.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

3.1.5. Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA);

3.1.6. Kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, tikslu – įvykdyti paciento ir/ar gydytojo prašymą ir/ar užtikrinti tolimesnį gydymą, kai tokios galimybės neturi Klinika, sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra (buvo) gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

3.1.7. Institucijoms,  kontroliuojančioms sveikatos   priežiūros paslaugas norminių aktų nustatyta tvarka;

3.1.8. Klinikos tiekėjams ir partneriams, tikslu – įvykdyti sutartį su pacientu;

3.1.9. Kreipiantis kitoms institucijoms, esant teisėtą pagrindą ir tikslą duomenis gauti: policijai ir pan.;

3.1.10. Draudimo bendrovėms, tikslu – vykdyti savanoriškas Paciento sveikatos draudimo sutartis;

3.1.11. Teismui, prokuratūrai,  ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;

3.1.12. Klinika gali pateikti Pacientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Pacientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Klinikos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Klinikos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

3.2. Ar mes perduodame duomenis apie jus trečiosioms šalims?

3.2.1. Jūsų asmens duomenų neperduodame į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

 

4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

4.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Klinikos veikloje, turi šias teises:

4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

4.1.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

4.1.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

4.1.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

4.1.5. turi teisę reikalauti, kad Klinika apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

4.1.6. turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti), kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Klinikai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

4.1.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

4.1.8. pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.2. Prašymai Klinikai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami : 

4.2.1. Tiesiogiai Klinikai: Aukštakalnio g. 5, LT-28151 Utena;

4.2.2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Aukštakalnio g. 5, LT-28151 Utena

4.2.3. Elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4.3. Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

4.3.1. Prašymas turi būti įskaitomas;

4.3.2. Prašymas turi būti pasirašytas;

4.3.3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;

4.3.4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;

4.3.5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti. 

4.4. Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

4.4.1. Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

4.4.1.1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Klinikos darbuotojui;

4.6. Per kiek laiko atsakysime?

4.6.1. Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

4.6.2. Jei paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  .

 

5. SLAPUKAI

5.1. Jums besilankant Klinikos interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. 

Mūsų svetainėje naudojami “Google Analytics” tipo slapukai. Jų tikslas – identifikuoti IP adresus, atsiminti lankytojo veiksmus svetainėje ir pasiekti svetainės naršymo istoriją. “Google Analytics” pasitelkia __utma, __utmb, __utmc, __utmz, _utmt slapukus.  

 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/

Naudojimo tikslas

Galiojimo laikas

 

__utma

Atskiria lankytojus ir naršymo sesijas

2 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmb

Nustato naujas sesijas

30 m. nuo įdiegimo/atnaujinimo

__utmc

Nustato naujus lankytojus

Pasibaigus naršymo sesijai

__utmt

Google Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

__utmz

Suteikia informaciją, kaip lankytojas pasiekia puslapį

6 mėn. nuo įdiegimo/atnaujinimo

 

 

5.2. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?

5.2.1. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. 

5.3.Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

5.4. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. 

5.5. Klinikos interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Klinika nekontroliuoja. Klinika neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės ir jei paspaudę nuorodą iš Klinikos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Politika.

 

6. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

6.1. Duomenų apsaugos pareigūno užduotis – užtikrinti Klinikos veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauti sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoti asmens duomenų apsaugos klausimais. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

6.2. Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Klinikoje paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Jei turite klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  . arba tel. +370 389 72254.

 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

7.2. Kai po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Klinikos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

7.3. Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis te. +370 389 72254 el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Įveskite savo vardą ir pavardę:

Įveskite telefono numerį


(pvz:861234567)

Pasirinkite šeimos gydytoją:Patikrinkite ar teisingi duomenys


Vardas, Pavarde:
Tel. numeris:
Šeimos gydytojas:
Pasirinkta diena: